Tisinge aw frasch

FriiskFunk bai e „Offenen Kanal Schleswig-Holstein“

Moundi bit fraidi foon klook 8 bit 9. Dåt as en radio for di ”frasche warkeldäi“, weer huum beschiis fäit ouer dåt, wat schait, ma musik.

Radio NDR 1 „Frasch for enarken“

Weensdi ambai klook 20.40 kamt „Frasch for enarken“. Dåt hiirt tu e siinjing „Von Binnenland und Waterkant“ än koon huum hiire ouer NDR 1 Welle Nord, antän Sal än Flansburj än as podcast.
Mör deertu https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/friesisch/index.html

Podcast aw NDR 1 „Frasch for enarken“

Tut abo: https://www.ndr.de/wellenord/podcast4978.html

Antän Sal

Aptu aktuäl musik koon huum heer beruchte üt Nordfraschlönj än ouer e frasch kultuur hiire.
Mör dertu https://www.antenne-sylt.de/